Η εταιρία Ανακύκλωση Αδρανών ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Διαβατών, στην Εξωτ. Περιφερειακή πίσω από τα ΕΛ.ΠΕ. Αποτελεί μια πρότυπη εγκεκριμένη Εταιρία Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και λειτουργεί στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Έχει τη μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, με μετόχους πλήρως καταρτισμένους στον κλάδο των κατασκευών και της διαχείρισης τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων.

 

Βάση των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β), για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων συνεργαζόμαστε με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και είμαστε υπεύθυνοι για την ασφαλή εναπόθεση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας.

 

Σκοπός της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ είναι η μείωση των ρυπογόνων αποβλήτων που καταλήγουν στο έδαφος καθώς και η μείωση της ανάγκης για πρωτογενή αδρανή ορυκτά υλικά μέσω της επιθυμητής αντικατάστασης τους από ανακυκλώσιμα εξίσου ποιοτικά αδρανή, στα πλαίσια μιας πράσινης κυκλικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτόν, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος προμήθειας νέων πρώτων υλών για την αντικατάσταση των υλικών που απορρίπτονται.