Η Ανακύκλωση Αδρανών ΙΚΕ δραστηριοποιείται:

  • Στην παραλαβή στερεών αποβλήτων από κατεδαφίσεις, ιδιωτικά ή δημόσια τεχνικά έργα, που διαθέτουν ΣΔΑ με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
  • Στον υπολογισμό βάρους (ζύγιση) των αποβλήτων (ΑΕΚΚ) σε πλάστιγγα ακριβείας, στον χαρακτηρισμό των εισερχομένων ΑΕΚΚ βάση της κατηγορίας που ανήκουν και στον υπολογισμό του αντίστοιχου κόστους παραλαβής
  • Στη διαλογή, διαχωρισμό και επεξεργασία των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
  • Στην διάθεση προς πώληση των υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία
  • Στη μεταφορά λοιπών μη διαχειρίσιμων υλικών σε κατάλληλους, αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΕΚΚ

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των συμβατικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» (ΑΕΚΚ) είναι γενικός και καλύπτει μεγάλο φάσμα υλικών.

 

Οι βασικές κατηγορίες των ΑΕΚΚ που διαχειριζόμαστε είναι:

  • Απόβλητα καθαιρέσεων (καθαρά απόβλητα άοπλου σκυροδέματος, ασφάλτου, πλακοστρώσεων)
  • Απόβλητα καθαιρέσεων (ανάμικτα απόβλητα άοπλου σκυροδέματος, ασφάλτου, πλακοστρώσεων με χώματα, απόβλητα εκσκαφών όπως περίσσεια χωμάτων από ιδιωτικά έργα, ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος)
  • Απόβλητα κατεδαφίσεων (σκυρόδεμα και τοιχοποιία) χωρίς πολλά πρόσμικτα υλικά ξύλου, πλαστικού & βαρέως οπλισμένων σκυροδεμάτων
  • Απόβλητα κατεδαφίσεων (σκυρόδεμα και τοιχαποιία) με πολλά πρόσμικτα υλικά ξύλου, πλαστικού.
  • Απόβλητα ανακαινίσεων

 

Η εταιρία μας διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που καλύπτει την ασφαλή διαχείριση των ΑΕΚΚ μέσα από πιστοποιημένες με ISO διαδικασίες ζύγισης, συλογής, διαλογής, διαχωρισμού, θραύσης και κοσκινίσματος.

 

Το ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό διαθέτει τις κατάλληλες άδειες για την οδήγηση και το χειρισμό όλων των τύπων των οχημάτων και μηχανημάτων. Τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες ασφάλειας, υγιεινής προσωπικού και συντήρησης εξοπλισμού.